ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ADOLESCENTES CON TRASTORNO ALIMENTARIO Y/O CONDUCTA (TC, TCA, TP, TEA...)
La Junta Directiva está manteniendo reuniones con cofundadores políticos y empresarios, entre ellos, Jordi Coronas, Joan Galiano, Marc Verdaguer, Maria Teresa Espalader, Alberto Rodilla, para un Manifiesto de las grandes necesidades en salud mental , propuestas de abordaje integral y posibles soluciones a la administración.


!!Este Manifiesto está abierto a la adhesión de otras entidades que la compartan!!


MANIFEST


(...)


ELS NOSTRES OBJECTIUS

● Revertir la situació d’abandonament dels pacients de salut mental de la xarxa assistencial, que s'agreuja amb l’edat.
● Existència de professionals de la salut mental en l'atenció primària per afavorir el treball real interprofessional. Coordinació amb les escoles bressol i escoles de primària.
● Aplicar programes d'urgència i ràpida resposta a casos que poden arribar a ser d’elevada complexitat.
● Treballar per solucionar el problema davant de la manca de places hospitalàries per ingressos i tractaments intensius. (centres de dia, unitats hospitalàries, pisos terapèutics, etc)
● Facilitar la derivació a centres especialitzats del territori.
Formació reglada i específica en salut mental de tots els agents implicats.
● Sensibilitzar la societat per tal d’evitar l’estigma i l’exclusió.
● Potenciar la investigació en salut mental en universitats i hospitals.
● Millorar les condicions de l’alumnat als instituts de secundària, baixar la ràtio de les aules, augment d’orientadors i psicòlegs del CSMIJ.
● Derivació d'alumnes no integrats a la formació reglada a centres de segones oportunitats, afavorir un treball transversal comunitari... per assolir un projecte de vida per a cada jove.
● Aconseguir que els Cdiap siguin públics i afavorir el seguiment amb els centres de Salut.
Crear protocols de coordinació entre salut, educació i els ajuntaments.
● Imprescindible l’acompanyament,  la formació i tractament terapèutic sistèmic a les famílies .
● Control de l’expansió i consum de les substàncies tòxiques que deterioren  la salut dels nostres joves.
● Entenem que és necessari l'existència de convenis de l'administració autonòmica amb les administracions locals (ajuntaments) i altres entitats d'interès públic  per conferir més competències i dotacions pressupostàries a la salut mental.
● Defensem un Observatori Nacional de la Salud Mental tal i com existeix en altres àmbits, per disposar de millors eines  i polítiques  de Salud Mental.Finalment, aquest document que us presentem  és un full de ruta on ASFATAC, amb la millor de les voluntats,  us vol traslladar les nostres preocupacions i propostes de millora. És la  nostra  declaració d'intencions i accions en un futur i defensem aquesta proposta presentant-la davant de tots els departaments i responsables de la  salut mental.Comptem amb el vostre suport per el desplegament de les accions necessàries per aconseguir aquests objectius comuns de millora de l'actual sistema.Atentament,MANIFIESTO

(...)

NUESTROS OBJETIVOS

● Revertir la situación de abandono de los pacientes de salud mental de la red asistencial, que se agravia con la edad.
● Existencia de profesionales de la salud mental en la atención primaria para favorecer el trabajo real interprofesional. Coordinación con las escuelas cuna y escuelas de primaria.
● Aplicar programas de urgencia y rápida respuesta a casos que pueden llegar a ser de elevada complejidad.
● Trabajar para solucionar el problema ante la carencia de plazas hospitalarias por ingresos y tratamientos intensivos. (centros de día, unidades hospitalarias, pisos terapéuticos, etc)
● Facilitar la derivación a centros especializados del territorio.
Formación reglada y específica en salud mental de todos los agentes implicados.
● Sensibilizar a la sociedad para evitar el estigma y la exclusión.
● Potenciar la investigación en salud mental en universidades y hospitales.
● Mejorar las condiciones del alumnado en los institutos de secundaria, bajar la ratio de las aulas, aumento de orientadores y psicólogos del CSMIJ.
● Derivación de alumnos no integrados a la formación reglada a centros de segundas oportunidades, favorecer un trabajo transversal comunitario, para lograr un proyecto de vida para cada joven.
● Conseguir que los Cdiap sean públicos y favorecer el seguimiento con los centros de salud.
● Crear protocolos de coordinación entre salud, educación y los ayuntamientos.
● Imprescindible el acompañamiento, la formación y tratamiento terapéutico  a las familias.
Control de la expansión y del consumo de las sustancias tóxicas que deterioran la salud de nuestros jóvenes.
● Defendemos un Observatorio Nacional de Salud Mental, tal  y como existe en otros ambitos, para disponer de mejores herramientas y políticas de Salud Mental.

Entendemos que es necesaria la existencia de convenios de la administración autonómica con las administraciones locales (ayuntamientos) y otras entidades de interés público para conferir más competencias y dotaciones presupuestarias a la salud mental.

Finalmente, este documento que os presentamos es una hoja de ruta donde ASFATAC, con la mejor de las voluntades, desea trasladar nuestras preocupaciones y propuestas de mejora. Es nuestra declaración de intenciones y acciones en un futuro y defendemos esta propuesta presentándola a todos los ministerios y responsables de la salud mental.

Contamos con vuestro apoyo para el despliegue de las acciones necesarias para conseguir estos objetivos comunes de mejora del actual sistema.

Atentamente,


Correo
Asignación
Acerca de
Instagram